ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met LIZ & JOE.
2. Dag: kalenderdag.
3. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of LIZ & JOE in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door LIZ & JOE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
In deze algemene voorwaarden wordt de Overeenkomst op afstand als ‘Overeenkomst” aangeduid.
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: LIZ & JOE
Vestigingsadres:
Noorderweg 156
1456NP Wijdewormer
Nederland
Telefoon +31 (0) 299-397992
E-mail: [email protected]
Kamer van koophandel nummer:33284662
BTW-identificatienummer: NL068200080B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van LIZ & JOE en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen LIZ & JOE en Consument. LIZ & JOE wijst hierbij uitdrukkelijk alle andersluidende voorwaarden van de andere partij af. Alle overige afspraken moeten door LIZ & JOE schriftelijk worden bevestigd.
2. LIZ & JOE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de homepage van de webshop.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. De artikelen die worden aangeboden in de webshop vormen een aanbod aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de webshop.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als LIZ & JOE gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. LIZ & JOE kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van artikelen zoals deze zijn weergegeven op de webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de artikelen. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LIZ & JOE niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
1. contactgegevens van LIZ & JOE;
2. de prijs inclusief belastingen;
3. de eventuele kosten van aflevering;
4. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
5. het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;
6. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen LIZ & JOE de prijs garandeert;
8. indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
9. de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, evenals de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LIZ & JOE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LIZ & JOE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal LIZ & JOE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. LIZ & JOE kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LIZ & JOE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. LIZ & JOE zal bij de levering van het artikel aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. contactinformatie van LIZ & JOE waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

ARTIKEL 6 – ONTBINDINGSRECHT

1. Bij de aankoop van artikelen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen na levering van het artikel aan de Consument. Deze termijn gaat in op de dag van aflevering van de artikelen aan of namens de Consument, welke datum zal zijn vastgelegd door de bezorgdienst.
2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de artikelen en de verpakking. Hij zal de artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat gebruikelijk is om te kunnen beoordelen of hij de artikelen wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij de artikelen voorzien van de daaraan gehechte originele labels en met alle geleverde toebehoren en ongebruikt/ongedragen in de originele staat en verpakking aan LIZ & JOE retourneren, conform de door LIZ & JOE verstrekte instructies op de webshop.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN ONTBINDING

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending aan LIZ & JOE voor zijn rekening.
2. Indien de Consument de koopprijs voor het artikel reeds betaald heeft, zal LIZ & JOE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting ontbindingsrecht
1. Het ontbindingsrecht van de Consument kan door LIZ & JOE alleen worden uitgesloten indien LIZ & JOE dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het ontbindingsrecht is slechts mogelijk voor artikelen:
1. die door LIZ & JOE tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de door LIZ & JOE aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van artikelen genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. LIZ & JOE staat er voor in dat de artikelen beantwoorden aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. LIZ & JOE staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat LIZ & JOE in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. Een door LIZ & JOE als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van LIZ & JOE kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. LIZ & JOE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de artikelen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan LIZ & JOE kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal LIZ & JOE zich tot het uiterste inspannen geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen uit te voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal LIZ & JOE uitsluitend gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, te restitueren.
5. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal LIZ & JOE uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende artikel van de totale kosten af te trekken danwel te restitueren.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij LIZ & JOE, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – BETALING

1. De Consument dient de betalingen aan LIZ & JOE volgens de in de bestelprocedure op de webshop gegeven methoden te voldoen.
2. LIZ & JOE behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres-of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
3. Eventuele door de Consument na de levering van de artikelen (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van het bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LIZ & JOE te melden.
5. In geval van wanbetaling door de Consument (bijvoorbeeld als gevolg van stornering of andere betalingsproblemen) heeft LIZ & JOE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

1. LIZ & JOE beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na de constatering daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk (waaronder per e-mail) worden ingediend bij LIZ & JOE, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de Consument op verzoek van LIZ & JOE aan te tonen, dat de artikelen en/of de Overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met LIZ & JOE via de webshop zijn aangekocht/is gesloten. De klant dient hiertoe het aankoopbewijs te bewaren.
4. Bij LIZ & JOE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LIZ & JOE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 14 – SLOTBEPALINGEN

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen LIZ & JOE en de Consument worden vastgelegd.

Pin It on Pinterest